Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, skúšky a revízie určených technických zariadení

  • Elektrické zariadenia nad a do 1000 V
  • Dráhové vozidlá
  • Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
  • Trakčné napájacie a spínacie stanice
  • Trakčné vedenia
  • Skúšobne
  • Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  • Napäťové skúšky do 20 kV
  • Bleskozvody